| ตารางข้อมูล | ค้นข้อมูล1 | ค้นข้อมูล2 | ค่าสูงสุด-ต่ำสุด |  

ESP8266
Select Sensor -->| 20401 | 20402 | 4529A | 4529D | 814 | 824 | 834 | 844 | 9999 | Today |

Min & Max temp. of ALL sensor on 2023-09-28

ลำดับ Sensor ค่าต่ำสุด / เวลา ค่าสูงสุด / เวลา ความต่าง
 1  20401  23.9 °C (11:48)  26.9 °C (07:57)  3.0 °C 
 2  20402   °C ()   °C ()  0.0 °C 
 3  4529A   °C ()   °C ()  0.0 °C 
 4  4529D  27.0 °C (07:47)  29.0 °C (15:23)  2.0 °C 
 5  814  27.0 °C (03:34)  27.8 °C (15:50)  0.8 °C 
 6  824   °C ()   °C ()  0.0 °C 
 7  834   °C ()   °C ()  0.0 °C 
 8  844   °C ()   °C ()  0.0 °C 
 9  9999   °C ()   °C ()  0.0 °C 

[ วันนี้ ] [ เมื่อวาน ] [ ย้อน 2 วัน ] [ ย้อน 3 วัน ] [ ย้อน 4 วัน ] [ ย้อน 5 วัน ]