| ตารางข้อมูล | ค้นข้อมูล1 | ค้นข้อมูล2 | ค่าสูงสุด-ต่ำสุด |  

ESP8266
Select Sensor -->| 20401 | 20402 | 4529A | 4529D | 814 | 824 | 834 | 844 | 9999 | Today |

Min & Max temp. of sensor  844

ลำดับ วันที่ ค่าต่ำสุด / เวลา ค่าสูงสุด / เวลา ความต่าง
 1  2023-09-28   °C ()   °C ()  0.0 °C 
 2  2023-09-27   °C ()   °C ()  0.0 °C 
 3  2023-09-26   °C ()   °C ()  0.0 °C 
 4  2023-09-25   °C ()   °C ()  0.0 °C 
 5  2023-09-24   °C ()   °C ()  0.0 °C 
 6  2023-09-23   °C ()   °C ()  0.0 °C 
 7  2023-09-22   °C ()   °C ()  0.0 °C 
 8  2023-09-21   °C ()   °C ()  0.0 °C 
 9  2023-09-20   °C ()   °C ()  0.0 °C 
 10  2023-09-19   °C ()   °C ()  0.0 °C 
 11  2023-09-18   °C ()   °C ()  0.0 °C 
 12  2023-09-17   °C ()   °C ()  0.0 °C 
 13  2023-09-16   °C ()   °C ()  0.0 °C 
 14  2023-09-15   °C ()   °C ()  0.0 °C 
 15  2023-09-14   °C ()   °C ()  0.0 °C 
 16  2023-09-13   °C ()   °C ()  0.0 °C 
 17  2023-09-12   °C ()   °C ()  0.0 °C 
 18  2023-09-11   °C ()   °C ()  0.0 °C 
 19  2023-09-10   °C ()   °C ()  0.0 °C 
 20  2023-09-09   °C ()   °C ()  0.0 °C 
 21  2023-09-08   °C ()   °C ()  0.0 °C 
 22  2023-09-07   °C ()   °C ()  0.0 °C 
 23  2023-09-06   °C ()   °C ()  0.0 °C 
 24  2023-09-05   °C ()   °C ()  0.0 °C 
 25  2023-09-04   °C ()   °C ()  0.0 °C 
 26  2023-09-03   °C ()   °C ()  0.0 °C 
 27  2023-09-02   °C ()   °C ()  0.0 °C 
 28  2023-09-01   °C ()   °C ()  0.0 °C 
 29  2023-08-31   °C ()   °C ()  0.0 °C 
 30  2023-08-30   °C ()   °C ()  0.0 °C