ปริ้นหน้านี้   ปิดหน้านี้    หน้าที่แล้ว         2/13                  ฟังเสียง    

ลักษณะประชากรในทวีปอเมริกาเหนือประกอบด้วยกลุ่มชน 4 กลุ่มดังนี้
        1.พวกผิวเหลืองเป็นชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพมาจากทวีปเอเชียได้แก่  ชาวเอสกิโม (Eskimo)  หรือ  อเมรินเดียน (Amerindian)ซึ่งปัจจุบันส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในประเทศแคนาดาและในมลรัฐอะแลสกาของประเทศสหรัฐอเมริกากับชาวอินเดียน (Indian) ซึ่งส่วนใหญ่อาศัยในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศต่าง ๆ ในอเมริกากลาง ประชากรที่อพยพเข้าไปใหม่จากทวีปเอเชียซึ่งมีจำนวนมากหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เช่น ชาวญี่ปุ่น ชาวจีน ชาวเกาหลี ชาวเวียดนาม เป็นต้น

  
 
เอสกิโม
 
ที่มา   http://www.old-picture.com/
indians/pictures/Beautiful-Eskimo-Girl.jpg

 
อินเดียน
  ที่มา   http://www.old-picture.com/
indians/pictures/Handsome-Indian.jpg